Bắt thư ký của Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Bắt thư ký của Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Bắt thư ký của Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh